Ενεργό συμμετοχή είχε η  Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ) στη  διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας [1] της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και λοιπές ρυθμίσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς.

Ως θεσμικός υπεύθυνος εταίρος σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικών για τη ραδιοφωνία, η ΕΙΙΡΑ προσήλθε στη διαβούλευση και σε σειρά εποικοδομητικών συναντήσεων με τον κ. Υφυπουργό, καταθέτοντας επεξεργασμένες προτάσεις για την άρση ευρύτερων στρεβλώσεων, αλλά και με σχόλια επί συγκεκριμένων άρθρων του Σχεδίου Νόμου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα opengov.gr

Οι προτάσεις της ΕΙΙΡΑ συνέβαλαν ώστε να καλυφθεί νομοθετικό κενό πέντε (5) ετών και να αντιμετωπιστεί το μείζον ζήτημα της νόμιμης εκπομπής έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών.

Πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία που συνιστά το πρώτο (καλό) βήμα για την άρση των αβεβαιοτήτων στη λειτουργία των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, ενόψει της απαραίτητης οριστικής ρύθμισης του τοπίου και της αδειοδότησης.

Η εμπειρία της ολοκληρωθείσας αυτής διαβούλευσης αφήνει αισιοδοξία στα μέλη μας για την επόμενη, στο ίδιο εποικοδομητικό πνεύμα συνεννόησης, μετρημένων και αναλυτικών προτάσεων, με τη συμμετοχή καλόπιστων εταίρων, με τεχνοκρατική γνώση αλλά και βούληση να νοικοκυρευτεί το πλαίσιο λειτουργίας του –ας μας επιτραπεί η έκφραση – αγαπημένου μέσου.

[1] Νομοθετική πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης υπό τον τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ)2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».