Σαν σήμερα το 1904 ξεκι­νά τη λει­τουρ­γία του το υπό­γειο μετρό της Νέας Υόρ­κης το δίκτυο του οποί­ου θεω­ρεί­ται σήμε­ρα ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα στον κόσμο.