ΌΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  «ΜΕΝΤΑ 88 QUIZ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία “ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ.” και με τον διακριτικό τίτλο “MEDIATEL S.A.” είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια – όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4172/2013 – και συγκεκριμένα στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 125-127, Τ.Κ. 11524 και πραγματικά εκμεταλλεύεται και παρέχει το ραδιοφωνικό παιχνίδι που περιγράφεται στους παρόντες όρους.
 2. Η “MEDIATEL S.A.” δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ούτε είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 σημεία 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 για τον ορισμό της Προβληματικής Επιχείρησης. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση και εκπροσωπούν νόμιμα τον Πάροχο δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ούτε σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. Επίσης, δεν είναι υπόδικοι ούτε έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα, έστω και εάν το αδίκημα παραγράφηκε, για τα ανωτέρω εγκλήματα. Ο Πάροχος φροντίζει ώστε τα παραπάνω να συντρέχουν σε κάθε πρόσωπο με το οποίο συμβάλλεται για τη διεξαγωγή ή/και προβολή του παιχνιδιού.
 3. Ο Πάροχος οργανώνει και εκμεταλλεύεται το ραδιοφωνικό παίγνιο διαδραστικού περιεχομένου με τίτλο “ΜΕΝΤΑ 88 QUIZ” σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 93/2/28.1.2014 απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) “Γενικές αρχές και κανόνες διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων”, το οποίο μεταδίδεται από ραδιοφωνικές εκπομπές ψυχαγωγικού ή/και ενημερωτικού χαρακτήρα και καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας στον ραδιοφωνικό σταθμό “ΜΕΝΤΑ FM 88” με επωνυμία “ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ” και διακριτικό τίτλο “ΜΕΝΤΑ FM 88” και περιγράφεται στους παρόντες όρους 
 4. Ο Πάροχος υπέβαλε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) τη Δήλωση Αποδοχής, η οποία προβλέπεται από τη διάταξη του εδαφίου α’ της παραγράφου 6 του Άρθρου 53 του ν. 4002/2011(Α180), όπως ισχύει, αποδέχεται δε τις Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 93/2/28.1.2014 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. “Γενικές αρχές και κανόνες διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων”, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει (εφεξής “η Απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.”).
 5. Εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10  της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. στοιχεία του παιχνιδιού (σχετικός κωδικός, ημερομηνία δημοσίευσης, το όνομα του παιχνιδιού, η επωνυμία του Παρόχου και οι Όροι Διεξαγωγής του παιχνιδιού). Οι όροι διεξαγωγής του παιχνιδιού δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της Παρόχου (www.mediatel.gr), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της Απόφασης. 
 6. Ο Πάροχος, εφόσον αρθεί η αναστολή ισχύος του άρθρου 9 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. για το μεταβατικό διάστημα της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του ν. 4223/2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., θα αποδίδει τα δικαιώματα του Δημοσίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 παράγραφος 5 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του φόρου στα κέρδη των Παικτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 
 7. Στο παιχνίδι έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού (όπως για παράδειγμα εθισμένοι στα εν λόγω παίγνια)

β) Ακροατές που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν αθέμιτες πρακτικές, μέσω των οποίων αποκτούν παράνομο πλεονέκτημα έναντι των άλλων ακροατών

γ) Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις εταιρείες παραγωγής (πάροχο παιγνίου και ραδιοφωνικούς σταθμούς), καθώς και σύζυγοι και συγγενείς αυτών του πρώτου και δεύτερου βαθμού.

 1. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

Β. Γενική περιγραφή του παιχνιδιού

 1. Το ” ΜΕΝΤΑ 88 QUIZ “ είναι ένα διαδραστικό ραδιοφωνικό παιχνίδι, που διεξάγεται σε πραγματικό (παρόντα) χρόνο (“real time” – “ζωντανό”). Απαρτίζεται από ερωτήσεις ή γρίφους γνώσεων, τους οποίους πρέπει να επιλύσουν οι ακροατές και από κλήρωση αυτών που συμμετείχαν στο παιχνίδι.
 2. Το παιχνίδι διεξάγεται με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου (των ραδιοφωνικών παραγωγών των ραδιοφωνικών εκπομπών του σταθμού) σε δυο (2) διακριτές φάσεις. Το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης (α’ φάσης) του παιχνιδιού βασίζεται στη γνώση των συμμετεχόντων και το αποτέλεσμα της εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από τις γνώσεις των συμμετεχόντων και ειδικότερα αφορά στην σωστή απάντηση/επίλυση των ερωτήσεων/γρίφων του παιχνιδιού σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στους παρόντες όρους. Η δεύτερη φάση (β’ φάση) αποτελείται από κλήρωση, το αποτέλεσμα της οποίας βασίζεται εξ’ολοκλήρου στην τυχαιότητα. 
 3. Η χρονική περίοδος διεξαγωγής του παιχνιδιού κατά την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία των δυο (2) ανωτέρω φάσεων αυτού, συνιστά έναν κύκλο του παιχνιδιού. Επισημαίνεται ότι η β’ φάση έπεται της α’ φάσης του παιχνιδιού. Το παιχνίδι λήγει όταν ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος παιχνιδιού, μετά την παρέλευση του οποίου δεν ακολουθεί επόμενος νέος κύκλος.
 4. Οι ακροατές που επιθυμούν να λάβουν μέρος (συμμετέχουν) στο παιχνίδι, δηλαδή να συνδεθούν μέσω του Παρόχου με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς για να διεκδικήσουν το έπαθλο, οφείλουν να γνωρίζουν τους παρόντες όρους και το κόστος συμμετοχής τους στο παιχνίδι. Οι ακροατές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι, θα πρέπει να στείλουν γραπτό μήνυμα (SMS) σύμφωνα με τον όρο Γ3 των παρόντων, να αφήσουν κενό, να γράψουν την απάντησή τους (στην ερώτηση του διαγωνισμού), το ονοματεπώνυμο και την ηλικία τους, στους εκάστοτε πενταψήφιους αριθμούς υψηλής χρέωσης που ανακοινώνονται προφορικά από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, εντός των χρονικών ορίων των ραδιοφωνικών εκπομπών στις οποίες φιλοξενείται το παιχνίδι, καθώς και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα λάβουν στο απαντητικό μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής τους, προκειμένου να παράσχουν τη συγκατάθεση τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (βλ. σχετικά όρους ΣΤ και Γ.4 κατωτέρω). Συγκεκριμένα, η χρέωση για κάθε γραπτό μήνυμα (SMS) στους πενταψήφιους αριθμούς που εξυπηρετούν το παιχνίδι, αναφέρεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

 

Εντολή SMS & 5 ψήφιος αριθμός Κόστος χρέωσης/συμμετοχής ανά sms
88 στο 19600 1,24 €/sms (με Φ.Π.Α)
88 στο 19619 0,31 €/sms (με Φ.Π.Α)
88 στο 19699 2,50 €/sms (με Φ.Π.Α)
MENTA στο 19600 1,24 €/sms (με Φ.Π.Α)
MENTA στο 19619 0,31 €/sms (με Φ.Π.Α)
ΜΕΝΤΑ στο 19699 2,50 €/sms (με Φ.Π.Α)

Η ακριβής τιμή χρέωσης ανά συμμετοχή στο παιχνίδι ανακοινώνεται κάθε φορά που τίθεται σε γνώση του κοινού το όνομα του παιχνιδιού και σε κάθε μήνυμα, το οποίο ρητώς διευκρινίζεται ότι είναι δωρεάν, που στέλνει ο Πάροχος στον συμμετέχοντα/παίκτη. Συμπληρωματικά, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Παρόχου www.mediatel.gr καθως και στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού https://menta88.gr/ μαζί με τους Όρους διεξαγωγής του παιχνιδιού για την ευχερή ενημέρωση του κοινού. Οι ως άνω περιγραφόμενοι πενταψήφιοι αριθμοί μπορούν να αντικαθίστανται με άλλους αριθμούς, καθώς και το αναφερόμενο κόστος χρέωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα ισχύοντα τιμολόγια των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Στην περίπτωση αυτή, οι νέοι αριθμοί καθώς και οι τυχόν αλλαγές στις χρεώσεις θα γνωστοποιούνται εγκαίρως τόσο μέσω της εκάστοτε ραδιοφωνικής εκπομπής του σταθμού όσο και μέσω της ιστοσελίδας του Παρόχου. Επιπλέον, προκειμένου η ΕΕΕΠ να λάβει γνώση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της απόφασης 93/2/28-1-2014 της ΕΕΕΠ, κάθε φορά που υπάρχει αναπροσαρμογή των εν λόγω πενταψήφιων αριθμών και των χρεώσεων τους, θα γίνεται γνωστοποίηση στην ΕΕΕΠ, συμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της ως άνω απόφασης και θα κατατίθενται νέα δηλωση και νέα σχέδια εμπορικής επικοινωνίας, τα οποία θα περιλαμβάνουν τις αναπροσαρμογές. Η χρέωση αυτή αποτελεί το αντίτιμο/κόστος της υπηρεσίας για τον συμμετέχοντα και αφορά στην επικοινωνία του με τον Πάροχο, μέσω του οποίου συμμετέχει στο διαγωνισμό δίνοντας την απάντηση στην ερώτηση/ γρίφο προκειμένου να συμμετάσχει στην κλήρωση για το εκάστοτε έπαθλο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Στην παραπάνω χρέωση δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα αποστολής του επάθλου στον νικητή, καθώς και φόροι, τέλη, επιβαρύνσεις που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας επί του επάθλου, τα οποία επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Νικητή, όπως αναφέρεται στον όρο Ε.2 των παρόντων. Το ποσό της χρέωσης ανά συμμετοχή στο παιχνίδι αναφέρεται καθαρά και αναλυτικά από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σταθμού, καθ’ όλη τη διάρκεια προώθησης του παιχνιδιού μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια των εκπομπών. Όποιος ακροατής δεν κατανοεί πλήρως τους Όρους διεξαγωγής του παιχνιδιού ή δεν συμφωνεί με αυτούς, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στο παιχνίδι.

 1. Ο Πάροχος προκηρύσσει το έπαθλο (διαφόρων ειδών προϊόντα, υπηρεσίες ή/και χρηματικό έπαθλο) που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση κάθε προβαλλόμενης ερώτησης και ο ραδιοφωνικός σταθμός το αποδίδει στον Νικητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο Ε των παρόντων  εκείνον δηλαδή που θα επιτύχει να απαντήσει σωστά στο συγκεκριμένο ερώτημα και στην συνέχεια έχει κληρωθεί μεταξύ των συμμετεχόντων που απάντησαν σωστά στο συγκεκριμένο ερώτημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους διεξαγωγής παιχνιδιού. Το έπαθλο που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση κάθε προβαλλόμενου ερωτήματος και στην επιτυχή κλήρωση, ισχύει είτε μέχρι τη λήξη διεξαγωγής της κλήρωσης είτε μέχρι την απόσυρση του ερωτήματος, εφόσον κανένας δεν συμμετείχε στο προβαλλόμενο παιχνίδι ή δεν απάντησε στο ερώτημα μέχρι την ώρα λήξης του παιχνιδιού, όπως ανακοινώνεται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς λίγο πριν την λήξη της εκάστοτε ραδιοφωνικής εκπομπής του σταθμού στην οποία φιλοξενείται το παιχνίδι. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να προσαυξήσει το έπαθλο που ήδη προκηρύχθηκε για την ορθή απάντηση επί συγκεκριμένου ερωτήματος με πρόσθετα έπαθλα-προϊόντα ή/και με πρόσθετο χρηματικό ποσό, υπό τον όρο ότι δεν επιφέρεται οποιαδήποτε αλλαγή, ούτε δημιουργούνται πρόσθετες δαπάνες στους συμμετέχοντες. Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον ένας παίκτης απαντήσει ορθά στο ερώτημα και κληρωθεί, δικαιούται να λάβει και το πρόσθετο έπαθλο που προκηρύχθηκε με αυτόν τον τρόπο.
 2. Οι ακροατές και γενικά κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Πάροχο για θέματα που αφορούν το παιχνίδι, στον τηλεφωνικό αριθμό αστικής χρέωσης 2142148020. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να θέτει ερωτήματα και να ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι και με την συμμετοχή σε αυτό, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην διεύθυνση [email protected] ή με αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στην διεύθυνση του Παρόχου.
 3. Πληροφορίες για το περιεχόμενο του παιχνιδιού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα έπαθλα, παρέχονται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σταθμού κατά τη διάρκεια μετάδοσης των ραδιοφωνικών εκπομπών. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ανακοινώνουν ότι πρόκειται για Τυχερό παίγνιο και ενημερώνουν τους ακροατές τόσο πριν την συμμετοχή τους στο παιχνίδι, όσο και κατά τη διάρκεια της εκπομπής σχετικά με το σύνολο των παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την απόφαση τους να συμμετάσχουν, σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και ιδίως για:

α) το κόστος συμμετοχής με τρόπο σαφή που δεν επιδέχεται αμφίσημες ή πολυσήμαντες ερμηνείες

β) την απαγόρευση συμμετοχής ανηλίκων. 

γ) την ύπαρξη γενικών όρων του παιχνιδιού και των προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς και πως μπορούν να λάβουν γνώση αυτών οι ενδιαφερόμενοι. 

δ) το δεδομένο ότι κάθε συμμετοχή δεν οδηγεί πάντοτε στις επόμενες φάσεις του παιχνιδιού. 

ε) τον χρόνο ανακοίνωσης της λύσης του παιχνιδιού.

στ) τη λύση του παιχνιδιού μετά τη λήξη του αντίστοιχου κύκλου. 

ζ) τη διαδικασία επιλογής των Παικτών με τρόπο σαφή, κατανοητό και επαρκή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραλλαγών του παιχνιδιού.

η) τις πιθανότητες που έχουν οι συμμετέχοντες να κληρωθούν και όπου είναι δυνατόν τις συνθήκες που επιτρέπουν την εκτίμηση των πιθανοτήτων από το κοινό.

θ) ότι κάθε Παίκτης, έχει σε όλη τη διάρκεια του Κύκλου του παιχνιδιού ίδια πιθανότητα επιλογής με κάθε άλλο Παίκτη, καθώς και το γεγονός ότι η χρονική στιγμή κατά την οποία θα επιλεγεί ο Νικητής μεταξύ των Παίκτών που απάντησαν ορθά στην ερώτηση/ γρίφο και άρα συμμετέχουν στην β’ φάση του παιχνιδιού, υπόκειται στην αρχή της τυχαιότητας. 

8. Οι παρόντες Όροι διεξαγωγής παιχνιδιού αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Παρόχου www.mediatel.gr και στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού https://menta88.gr/ Οι Όροι αυτοί δύνανται να τροποποιούνται με την υποβολή στην Ε.Ε.Ε.Π ανάλογα προσαρμοσμένης Δήλωσης Αποδοχής και των τροποποιημένων Όρων διεξαγωγής του παιχνιδιού σύμφωνα με όσα ορίζουν τα Άρθρα 10 και 11 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.

Γ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 1. Οι ακροατές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκπομπή και να επιχειρήσουν την επίλυση του ραδιοφωνικού γρίφου όπως περιγράφεται παρακάτω, το δηλώνουν, μετά την έναρξη της εκπομπής και την σχετική πρόσκληση που απευθύνει ο ραδιοφωνικός παραγωγός και κατά την διάρκεια της εκπομπής, στέλνοντας SMS, από κινητό τηλέφωνο, στον πενταψήφιο αριθμό που ανακοινώνεται στον ραδιοφωνικό σταθμό που περιλαμβάνει την εντολή sms – κενό – την απάντηση στην ερώτηση του διαγωνισμού καθώς και το ονοματεπώνυμο και την ηλικία τους. Ο πενταψήφιος αριθμός και η εντολή sms αναφέρονται στον όρο Β παράγραφος 4 των παρόντων.
 2. Η πρώτη και δεύτερη φάση του παιχνιδιού (α’ και β’ φάση) αποτελούν τον κύκλο του παιχνιδιού. Επίσης, επισημαίνεται ότι όπως προκύπτει και από τα κατωτέρω, κάθε συμμετοχή στην α’ φάση του παιχνιδιού, δεν εξασφαλίζει τη συμμετοχή στη β’ φάση.
 3. Το αποτέλεσμα της α’ φάσης είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα γνώσης. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, καλούνται να απαντήσουν σωστά σε ερώτημα/γρίφο που θα τους γνωστοποιείται από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό. Η α’ φάση του παιχνιδιού έχει συγκεκριμένη ώρα έναρξης και λήξης. Η ώρα έναρξης ορίζεται με την ώρα έναρξης της εκπομπής και η ώρα λήξης του καθορίζεται από τον εκάστοτε παραγωγό. Οι ακροατές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν γραπτό μήνυμα (SMS) στον ανωτέρω εκάστοτε πενταψήφιο αριθμό υψηλής χρέωσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να στείλουν γραπτό μήνυμα σε πενταψήφιο αριθμό υψηλής χρέωσης που θα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εντολές (λεκτικά) που έχουν δοθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό και για τις οποίες ενημερώνεται κάθε φορά ο ακροατής, να αφήνουν κενό και να γράψουν την απάντηση τους στην ερώτηση του διαγωνισμού, το ονοματεπώνυμο τους και την ηλικία τους. Διευκρινίζεται ότι συμμετοχές με λάθος ή ημιτελή στοιχεία δεν είναι έγκυρες και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη β’ φάση του παιχνιδιού. Επίσης, ο  Πάροχος δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αποστολή και λήψη του SMS από και προς το δίκτυο τηλεφωνίας. Στην περίπτωση δε που κληρωθεί συμμετοχή με λάθος ή ημιτελή στοιχεία, η κλήρωση θα επαναλαμβάνεται έως ότου κληρωθεί έγκυρη συμμετοχή.

Το αποτέλεσμα της β’ φάσης του παιχνιδιού είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα τύχης, κατόπιν κλήρωσης. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός θα εξηγεί στους συμμετέχοντες τόσο στην έναρξη, όσο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τις πιθανότητες που έχουν οι παίκτες να κερδίσουν και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τις συνθήκες που επιτρέπουν την εκτίμηση των πιθανοτήτων από το κοινό. Σε κάθε περίπτωση οι πιθανότητες είναι τουλάχιστον 1/5000 εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων που έχει απαντήσει σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού έχει τις ίδιες πιθανότητες να κληρωθεί με κάθε άλλον συμμετέχοντα. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι είναι οι νόμιμοι κάτοχοι ή ότι έχουν την νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του νομίμου κατόχου της κάρτας SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού με το οποίο έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Σε καμία περίπτωση ο Πάροχος δεν ευθύνεται έναντι του νομίμου κατόχου της κάρτας SIM εάν ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι νόμιμος κάτοχος αυτής ή δεν έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του νομίμου κατόχου της.

 1. Μετά την αποστολή του μηνύματος από τον Δηλούντα Συμμετοχή, θα αποστέλλεται στον τελευταίο απαντητικό μήνυμα, το οποίο ρητώς διευκρινίζεται ότι του αποστέλλεται δωρεάν, με περιεχόμενο: α) Ότι συμμετέχει στη κλήρωση, εφόσον έχει απαντήσει σωστά στο ερώτημα/ γρίφο και με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου β) την χρέωση του SMS που έστειλε και γ) link στο οποίο οι δηλούντες συμμετοχή θα μπορούν (i) να δώσουν τη ρητή συγκατάθεση τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Αν δεν δώσουν την ρητή συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, (ii) να δώσουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στη δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου τους από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, εάν το επιθυμούν, σε περίπτωση που ανακηρυχθούν Νικητές και (iii) εφόσον έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους στο υπό στοιχεία (ii), να δώσουν τη ρητή συγκατάθεσή τους ώστε σε περίπτωση που ανακηρυχθούν Νικητές, να τους βγάλουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί στον αέρα. Κάθε γραπτό μήνυμα (SMS) αποτελεί μια αυτοτελή προσπάθεια επιτυχίας στο παιχνίδι και αφορά έναν και μόνο κύκλο του παιχνιδιού. Ο Πάροχος δικαιούται να σταματήσει τη διαδικασία συμμετοχής στην κλήρωση ή/και τη διεξαγωγή της μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Στην έκτακτη περίπτωση τεχνικού προβλήματος θα ενημερώνονται άμεσα οι ακροατές έτσι ώστε να μην γίνονται άσκοπες αποστολές γραπτών μηνυμάτων (SMS). Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα γραπτά μηνύματα (SMS) που αποστέλλονται δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα σχετικά με την συμμετοχή στο παιχνίδι και τη διεκδίκηση του οποιοδήποτε επάθλου. Η διαδικασία αυτή ισχύει για κάθε γραπτό μήνυμα (sms), που αφορά έναν και μόνο κύκλο του παιχνιδιού.
 2. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ανακοινώνουν προφορικά στους ακροατές το χρονικό διάστημα στο οποίο μπορούν να στέλνουν γραπτό μήνυμα SMS, προκειμένου να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό απαντώντας στην ερώτηση/ γρίφο και να διεκδικήσουν το έπαθλο, εφόσον απαντήσουν σωστά στην ερώτηση/ γρίφο. Επιπροσθέτως, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ανακοινώνουν στο κοινό πως ο συμμετέχων που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού συμμετέχει στη κλήρωση για το έπαθλο.
 3. Η κλήρωση διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής γεννήτριας τυχαίων αριθμών πιστοποιημένης με το υπ΄ αρ. ITL14371 πιστοποιητικό του ανεξάρτητου εργαστηρίου iTech Labs (πιστοποιημένου με ISO/IEC 17025) που εδρεύει στην Ρώμη της Ιταλίας, οδός Piazza Guglielmo Marconi αρ. 15, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.. Όλα τα γραπτά μηνύματα (SMS) που παραλαμβάνονται από ειδική πλατφόρμα διαχείρισης του Παρόχου, αποθηκεύονται με αυτοματοποιημένο τρόπο σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Κάθε εισερχόμενο γραπτό μήνυμα SMS, υπό την επιφύλαξη του ανωτέρω Γ.4 όρου των παρόντων για τα προσωπικα δεδομενα, λαμβάνει αυτομάτως από το σύστημα, τη στιγμή της υποδοχής του στο ηλεκτρονικό αρχείο, έναν μοναδικό κωδικό αριθμό έγκυρης συμμετοχής, σύμφωνα με τη σειρά εισαγωγής του στην πλατφόρμα του Παρόχου. Κατά την διάρκεια του κύκλου, η γεννήτρια παραγωγής τυχαίων αριθμών επιλέγει τυχαία μία από τις εγγραφές συμμετοχών που έχουν προκύψει από τη λήψη των γραπτών μηνυμάτων (SMS) και έχουν καταγραφεί στο ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο του συγκεκριμένου κύκλου διαγωνισμού μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Τη στιγμή της ενεργοποίησης της γεννήτριας παραγωγής τυχαίων αριθμών, η υπηρεσία οφείλει να παύει να δέχεται νέα γραπτά μηνύματα SMS για τον συγκεκριμένο κύκλο διαγωνισμού και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί το ανακοινώνουν, καλώντας το κοινό να σταματήσει κάθε περαιτέρω συμμετοχή στο παιχνίδι. Μόνον τα SMS που έχουν ήδη λάβει κωδικό αριθμό έγκυρης συμμετοχής κατά τη στιγμή της αποθήκευσης τους στο ηλεκτρονικό αρχείο, συμμετέχουν στη κλήρωση.
 4. Το αποτέλεσμα της α’ φάσης είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα γνώσης. Οι συμμετέχοντες που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού συμμετέχουν στην β’ φάση. Στην β’ φάση του παιχνιδιού συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν αποστείλει τουλάχιστον ένα γραπτό μήνυμα (SMS) που περιλαμβάνει την απάντησή τους στην ερώτηση καθώς επίσης το ονοματεπώνυμο τους και την ηλικία τους. Η ερώτηση μπορεί να είναι είτε πολλαπλής επιλογής, είτε ανοιχτής – ελεύθερης απάντησης και θα αφορά σε ερώτημα γενικών γνώσεων. Λίγο πριν την λήξη της εκάστοτε εκπομπής, ανακοινώνεται ο νικητής του διαγωνισμού και εφόσον το επιθυμούν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί μπορούν να τον καλέσουν και να του ανακοινώσουν ότι κέρδισε είτε στο τηλέφωνο είτε ζωντανά στον αέρα, εφόσον ο νικητής έχει παράσχει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του σύμφωνα με τον όρο Γ.4 των παρόντων. Στις περιπτώσεις όπου η επικοινωνία με τον νικητή της κλήρωσης δεν είναι εφικτή (δεν απαντά κλπ) κατόπιν τηλεφωνικης κλήσης από τον Σταθμό και αποστολής μηνύματος (sms) προς τον Νικητή, τότε οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί καλούν χωρίς χρέωσή τους τον πρώτο επιλαχόντα Νικητή της κλήρωσης κ.ο.κ. Το σύνολο των ερωτοαπαντήσεων προεπιλέγονται από την παραγωγή των εκπομπών. Οι ερωτήσεις είναι γενικά κατανοητές και σαφείς. Στην περίπτωση που οι ερωτήσεις επιδέχονται περισσότερες από μια λύσεις / απαντήσεις, αυτές θα γίνονται αποδεκτές, έστω και αν δεν είχαν προβλεφθεί. Μετά την αποθήκευση, πρόσβαση στο αρχείο έχουν μόνο οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Την πρόσβαση αυτή την αποκτούν κατά την έναρξη της εκπομπής και την διατηρούν μόνον κατά τη διάρκεια της. Οι ερωτήσεις δεν θα αφορούν αυτονόητα, πασίδηλα και κοινώς γνωστά θέματα, έτσι ώστε να λειτουργεί πραγματικά μία διαγωνιστική διαδικασία. 
 5. Η πρώτη και δεύτερη φάση (α’ και β’ φάση) του παιχνιδιού αποτελούν τον κύκλο του παιχνιδιού. Το πλήθος των νικητών ανά κύκλο παιχνιδιού δύναται να ποικίλλει και θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σταθμού, τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω κάθε συμμετοχή στην α’ φάση του παιχνιδιού, δεν εξασφαλίζει την ανάδειξη του συμμετέχοντα σε νικητή της β’ φάσης.
 6. Ο Πάροχος του παιχνιδιού έχει μεριμνήσει ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διεξαγωγή του παιχνιδιού (υπάλληλοι και προστιθέντες) να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν την ταυτότητα των συμμετεχόντων στη κλήρωση. 
 7. Διευκρινίζεται ότι μόνη η δήλωση συμμετοχής δε συνεπάγεται ότι ο συμμετέχων κερδίζει κάποιο δώρο.

Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 1. Στο τέλος της β’ φάσης οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί επιβεβαιώνουν ή ανακοινώνουν τη σωστή απάντηση στην ερώτηση του παιχνιδιού και το όνομα του νικητή, με την προυποθεση της ρητης συγκαταθεσης του συμφωνα με τον ως άνω υπ’ αριθμ. Γ4’ όρο.

2. Η λύση των ερωτήσεων που απαντήθηκαν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του παρόχου (www.mediatel.gr) και διατηρείται αναρτημένη εκεί για τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον μετά τη λήξη κάθε κύκλου του παιχνιδιού.

Ε. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ/ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ

 1. Ο παίκτης που απαντά σωστά στην ερώτηση που έχει θέσει ο ραδιοφωνικός παραγωγός του σταθμού και κληρώνεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους, δικαιούται το εκάστοτε έπαθλο που ανακοινώθηκε δημόσια και προφορικά από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της εκάστοτε εκπομπής ως το έπαθλο για το νικητή σε κάθε κύκλο.
 2. Η απόδοση ή/και καταβολή του επάθλου στον δικαιούχο γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Μόλις τελειώσει η β’ φάση, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ανακηρύσσουν ως Νικητή τον συμμετέχοντα που κληρώθηκε και ανακοινώνουν προφορικά το γεγονός, υπο την επιφύλαξη του όρου Γ.4 των παρόντων. Στη συνέχεια ο Νικητής ενημερώνεται με sms και τηλεφωνικώς χωρίς χρέωσή του από τον ραδιοφωνικό σταθμό εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, όπου θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του και θα κληθεί να παραλάβει το έπαθλο με την επίδειξη ή την αποστολή της Αστυνομικής του Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου δια του οποίου διακριβώνεται η ταυτοπροσωπία εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος που εξαρτάται από τη φύση του επάθλου ή θα ενημερωθεί για την αποστολή του επάθλου, εφόσον το επιθυμεί, με δικά του έξοδα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ταυτίζεται με τον νόμιμο κάτοχο της κάρτας SIM του κινητού τηλεφώνου, μέσω του οποίου δηλώθηκε η συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο νικητής θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου, προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο. Ειδικά ορίζεται ότι σε περίπτωση που το έπαθλο είναι χρηματικό, θα πρέπει ο δικαιούχος να αποστείλει επιπλέον στον ραδιοφωνικό σταθμό φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού του λογαριασμού, ώστε αυτό (το χρηματικό έπαθλο) να κατατεθεί στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό. Το έπαθλο, είτε πρόκειται για υλικό αγαθό είτε για χρηματικό έπαθλο, παραδίδεται/ καταβάλλεται στο Νικητή σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα εργάσιμων (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Νικητής ενημερώθηκε τηλεφωνικώς και με sms κατά τα ανωτέρω.

Αποκλειστικά υπεύθυνος για την κάλυψη των πάσης φύσεως τελών, εξόδων, φόρων  του εκάστοτε επάθλου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα τέλη κυκλοφορίας, εισφορές, έξοδα φακέλου, πινακίδων, μεταβίβασης, επιβαλλόμενος φόρος επάθλου και τυχόν τέλος χαρτοσήμου) είναι ο Νικητής. Ειδικότερα, όσον αφορά την καταβολή του τυχόν επιβαλλόμενου φόρου επάθλου (μετά τυχόν τέλους χαρτοσήμου), σε περίπτωση που το έπαθλο είναι κινητό ή ακίνητο ή υπηρεσία ή άλλο περιουσιακό στοιχείο (ήτοι μη χρηματικό ποσό), ο Νικητής υποχρεούται να τον καταβάλει στον ραδιοφωνικό σταθμό πριν την παράδοση του επάθλου, ο δε ραδιοφωνικός σταθμός, ο οποίος και θα προβεί στην απόδοση του φόρου και τυχόν χαρτοσήμου στο δημόσιο, υποχρεούται να χορηγήσει στον νικητή την αντίστοιχη απόδειξη καταβολής του φόρου επάθλου (πλέον φόρου χαρτοσήμου). Τυχόν άρνηση καταβολής του προβλεπόμενου φόρου επί της αξίας του επάθλου θα επιφέρει την ακύρωση της συμμετοχής του και δικαιούχος του επάθλου θα είναι ο επόμενος επιλαχών νικητής. Σε κάθε περίπτωση το έπαθλο επιλέγεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό και δεν μπορεί να επιλεγεί από τον Νικητή. Εφόσον το έπαθλο είναι χρηματικό ποσό και βαρύνεται με φόρο επάθλου, το ποσό που αντιστοιχεί στον επιβαλλόμενο φόρο επάθλου (πλέον τυχόν τέλους χαρτοσήμου) θα πρακρατείται κατά την καταβολή του επάθλου στον Νικητή, στον οποίο, θα χορηγείται αντίστοιχη βεβαίωση παρακράτησης.

3. Η παραλαβή του επάθλου θα γίνεται είτε από την έδρα του ραδιοφωνικού σταθμού είτε, εφόσον συναινέσει ρητά ο Νικητης μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , θα αποστέλλεται στην οικία του με χρέωση δική του είτε σε περίπτωση που το έπαθλο είναι εισιτήριο από το χώρο όπου θα διεξάγεται κάθε φορά το θέαμα είτε σε περίπτωση που το έπαθλο είναι ταξίδι από το εκάστοτε ταξιδιωτικό γραφείο είτε γενικότερα από το χώρο που λαμβάνει κάθε φορά χώρα ή βρίσκεται το έπαθλο. Σε κάθε περίπτωση ο ραδιοφωνικός παραγωγός θα ανακοινώνει τόσο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όσο και κατά την ανακήρυξη του Νικητή τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του επάθλου. Η μη προσέλευση του Νικητή για την παραλαβή εντός της ταχθείσης ημερομηνίας, η οποία δεν μπορει να είναι μικροτερη των εξήντα (60) εργάσιμων ημερών ως ανωτέρω, οδηγεί στην απώλεια του επάθλου. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται.

ΣΤ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Ο Πάροχος θα επεξεργαστεί στο βαθμό που είναι αναγκαίο τα προσωπικά δεδομένα που θα θέσουν στη διάθεσή του οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τη διενέργεια της κλήρωσης και έπειτα θα τα προωθήσει στον ραδιοφωνικό σταθμό, προκειμένου ο ραδιοφωνικός σταθμός να επεξεργαστεί στο βαθμό που είναι αναγκαίο τα προσωπικά δεδομένα που θα θέσουν στη διάθεσή του τόσο ο Πάροχος όσο και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους Νικητές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον διαγωνισμό, την παράδοση του Δώρου στους Νικητές, την επιβεβαίωση της ηλικίας και της ταυτότητας των συμμετεχόντων και των Νικητών, την συμμόρφωση αυτών με τους όρους του διαγωνισμού, τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των Νικητών με τους τρόπους και τα μέσα που περιγράφονται, σύμφωνα με τον όρο Γ.4 των παρόντων και την παρουσίασή τους στην ραδιοφωνική εκπομπή.  

 1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που θα επεξεργαστεί ο Πάροχος από κοινού με τον ραδιοφωνικό σταθμό

Ο Πάροχος και ο ραδιοφωνικός σταθμός θα επεξεργαστούν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό:

α) Ονοματεπώνυμο και ηλικία των συμμετεχόντων

β) Αριθμός σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, της οποιας ο συμμετέχων είναι κάτοχος 

γ) Αριθμό συνολικών συμμετοχών

Επιπλέον των ανωτέρω ο ραδιοφωνικός σταθμός θα επεξεργαστεί τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των Νικητών:

α) Διεύθυνση

β) Στοιχεία ταυτότητας

γ) Συνολική αξία επάθλων που αποδόθηκαν στους Νικητές

 1. Πρόσωπα τα οποια θα εχουν προσβαση στα προσωπικα δεδομενα

Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών θα αποσταλούν από τον ραδιοφωνικό σταθμό σε συνεργαζόμενες εταιρείες courier στο βαθμό που απαιτείται για την παράδοση σε αυτούς του Δώρου, και εφοσον ο νικητής έχει προηγουμένως συναινέσει προς τούτο ρητά,  σύμφωνα με τον παραπάνω Ε3 όρο.    

Επίσης, τα ονόματα των Νικητών δημοσιοποιόυνται με τον τρόπο που περιγράφεται στον όρο Γ.4 των παρόντων όρων. 

Ο Πάροχος παρέχει πρόσβαση στην ΕΕΕΠ και στα εντεταλμένα όργανα αυτής, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, στα στοιχεία του παιχνιδιού, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή θα ζητήσει.

 1. Νομική βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στην πρότερη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή των συμμετεχόντων του διαγωνισμού, η οποία λαμβάνεται κατά το χρόνο δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες αφού δηλώσουν συμμετοχή ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω υπό τον όρο Γ.4, θα λάβουν απαντητικό μήνυμα με το οποίο θα τους ζητείται να επιλέξουν έναν σύνδεσμο προκειμένου να συναινέσουν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και να ολοκληρωθεί επιτυχώς και εγκύρως η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Περαιτέρω, η επεξεργασία που γίνεται με τη δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου των νικητών καθώς και τη συμμετοχή τους στην ραδιοφωνική εκπομπή, στηρίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους, που λαμβάνεται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω υπό τον όρο Γ.4 των παρόντων. 

 1. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού, αποστέλλοντας e-mail στο [email protected] και στο [email protected] . Στην περίπτωση αυτή η υποβληθείσα δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα καταστεί αυτοδικαίως άκυρη και εφόσον η ανάκληση γίνει μετά την ανακήρυξη κάποιου συμμετέχοντος ως Nικητή, θα ανακληθεί αυτοδικαίως η ανακήρυξη και ο Νικητής θα απωλέσει το δικαίωμα λήψης του επάθλου. Η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της δεν θίγεται.

 1. Χρόνος διατηρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για δώδεκα (12) μήνες από την παραλαβή του Δώρου από τους Νικητές ή από την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών θα διατηρούνται για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ανακήρυξη των Νικητών.

 1. Λοιπά δικαιώματα

Οι συμμετέχοντες διατηρούν επίσης το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας τα οποία μπορούν να ασκήσουν με αποστολή e-mail στο [email protected] και στο [email protected] .

Τέλος έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλ. 210 6475600, fax 210 6475628, e-mail [email protected], αν θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ζ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 1. Στην  πρώτη (α’) φάση, εκείνη της απάντησης της ερώτησης (ερωτήματος), δεν θα υπεισέρχεται τυχερό στοιχείο, δηλαδή ο παράγων της τυχαιότητας (κλήρωση), για τον προσδιορισμό του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων. 
 2. Δεν θα γίνεται κανενός είδους δήλωση η οποία είναι εσφαλμένη ή αντιφατική ή η οποία είναι ικανή να παραπλανήσει ιδίως σχετικά με τη διάρκεια του παιχνιδιού, το έπαθλο αυτού, τη λογική επίλυσής του, τον αριθμό των συμμετεχόντων, της διαδικασίας επιλογής των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας/ πιθανότητας να επιλεγεί κανείς, το βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού, καθώς και τους γενικούς όρους συμμετοχής σε αυτό. 
 3. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του παιχνιδιού κυρίως μέσω της τροποποίησης των κανόνων του παιχνιδιού, της προσποίησης της ύπαρξης περισσότερων ή λιγότερων συμμετεχόντων, ή υπό τη μορφή των παρεμβάσεων στη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, της τροποποίησης της λύσης του παιχνιδιού ή της μείωσης του επάθλου. Ιδίως δεν θα τροποποιούνται οι κανόνες και δεν θα παροτρύνεται το κοινό με την αιτιολογία ότι υφίσταται πίεση χρόνου. 
 4. Το κοινό δεν θα προτρέπεται σε επαναλαμβανόμενη συμμετοχή στο παιχνίδι, δεν θα τίθεται κανένα ιδιαίτερο κίνητρο για επαναλαμβανόμενη συμμετοχή στο παιχνίδι. Ειδικότερα δεν θα τίθενται κίνητρα, όπως: 

α) Η σύγκριση ανάμεσα στο κόστος συμμετοχής και το σύνολο του κέρδους. 

β)Υποδείξεις για αυξημένες πιθανότητες κέρδους σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής. 

γ) Η παρουσίαση του επάθλου ως λύση για τις προσωπικές οικονομικές ανάγκες και δυσκολίες. 

δ) Εκπτώσεις που συνιστούν κίνητρο για πολλαπλή συμμετοχή. 

 1. Το παιχνίδι διεξάγεται σε πραγματικό (παρόντα) χρόνο (real time) με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου (ραδιοφωνικών παραγωγών), δηλαδή το παιχνίδι διεξάγεται “ζωντανά”, κατά δε την διάρκειά της διεξαγωγής του δεν διακόπτεται, εκτός αν την διακοπή καταστήσουν αναγκαία στον ραδιοφωνικό σταθμό που την προβάλλει έκτακτα γεγονότα, για τα οποία αυτός οφείλει να ενημερώσει αμέσως τους ακροατές.

Η. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η συμμετοχή στο παιχνίδι σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Διεξαγωγής και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, παραιτούμενου του Συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτού του λόγου.
 2. Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τη συμμετοχή τους στο Παιχνίδι. Μετά τη Λήξη του Παιχνιδιού καθώς και της παράδοσης των Δώρων, κάθε υποχρέωση της “Mediatel S.A.” παύει να υφίσταται.
 3. Οι παρόντες Όροι Διεξαγωγής του παιχνιδιού έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π), στην οποία και θα κατατίθεται κάθε τυχόν τροποποίησή τους.
 4. Η μετάδοση του Παιχνιδιού από τον ραδιοφωνικό σταθμό “ΜΕΝΤΑ 88 FM” έχει συμφωνηθεί να αρχίσει στις 03/03/2022 και η διεξαγωγή του θα διαρκέσει μέχρι τις 03/03/2024, οπότε και θα λήξει.

 

Αθήνα, 

Για την «MEDIATEL S.A.»