Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαγωνισμό του Menta 88

 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής»), που διατηρεί και λειτουργεί την ιστοσελίδα https://www.menta88.gr (εφεξής το «site»), με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Μεσογείων 174), ΑΦΜ 095697503, διοργανώνει διαγωνισμούς/προωθητικές ενέργειες (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους κάτωθι όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών κατόπιν κληρώσεως.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον εκάστοτε Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος και είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, οι σύζυγοί τους, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.
 3. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να διαβάσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής του Διαγωνισμού, που είναι αναρτημένοι στο site (https://www.menta88.gr/όροι-διαγωνισμών), επιλέγοντας (κάνοντας κλικ) και να συμπληρώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ειδική φόρμα του Διαγωνισμού που θα υπάρχει αναρτημένη στο site (https://www.menta88.gr/διαγωνισμοί) και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στο Διαγωνισμό. Επιλέγοντας (κάνοντας κλικ) οι συμμετέχοντες στο σχετικό πεδίο, δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι διάβασαν και αποδέχθηκαν τους όρους του Διαγωνισμού.
 4. Έγκυρη θεωρείται μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο εφόσον έχει καταχωρήσει μία έγκυρη διεύθυνση email και εφόσον έχει υποβληθεί μέχρι την ορισμένη ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στον εκάστοτε Διαγωνισμό και στην αντίστοιχη κλήρωση. Σε περίπτωση που το ίδιο άτομο έχει συμμετάσχει στο Διαγωνισμό περισσότερες από μία (1) φορές, έγκυρη θεωρείται μόνο η πιο πρόσφατη χρονικά συμμετοχή του. Δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά την λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού ή που δεν θα είναι πλήρως ή ορθώς συμπληρωμένες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 5. Το/τα δώρο/α του εκάστοτε Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα (όπως ανακοινώνονται στη σελίδα του Διαγωνισμού) και είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται, ούτε αντικαθίστανται με άλλα και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.
 6. Oι νικητές ενημερώνονται μέσω του e-mail που δήλωσαν για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό για την διαδικασία παραλαβής του δώρου τους.
 7. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στη διάθεση του δώρου μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Ακόμη, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό εκτός της σφαίρας επιρροής του ή που συνιστά ανωτέρα βία, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του.
 8. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα και κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να τον αναβάλει όπως και να αναβάλει ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ύστερα από σχετική ανάρτηση ανακοίνωσης στο https://www.menta88.gr/διαγωνισμοί.
 9. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη ή διακοπή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διακομιστή και των λοιπών υπηρεσιών ή εφαρμογών που απαιτούνται για την διενέργειά του, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή και την αποτυχία συμμετοχής ορισμένων συμμετεχόντων σε αυτόν.
 10. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση από τον Διοργανωτή των στοιχείων που δήλωσε/καταχώρισε στην ειδική φόρμα του Διαγωνισμού για την παρακολούθησή του και ακολούθως για την διενέργεια της κληρώσεως. Περαιτέρω, o Διοργανωτής θα δύναται να κάνει χρήση του ονόματος των νικητών στο site, στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και σε οποιοδήποτε μέσο έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση), στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι ο Διοργανωτής, η σύσταση δε του αρχείου έχει σκοπό, όπως προαναφέρθηκε τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την διαφημιστική και προωθητική επικοινωνία της διεξαγωγής του, την πραγματοποίηση της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών/τριών του Διαγωνισμού καθώς και την προώθηση προϊόντων του Διοργανωτή μέσω αποστολής ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, στην οποία (αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ο Διοργανωτής θα προβεί εφόσον ο συμμετέχων έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής, άλλως τα στοιχεία συμμετοχής των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα καταστρέφονται μετά το πέρας 3 μηνών από την ημερομηνία της κληρώσεως. Δεν επιτρέπεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, εκτός από τυχόν πρόσωπα που κατόπιν εντολής του Διοργανωτή εκτελούν εργασίες απονομής ή παράδοσης των επάθλων, ενώ στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά καταστρέφονται.

Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη χρήση των στοιχείων, που θα περιληφθούν στο αρχείο αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, που θα δηλώσουν και θα τηρηθούν κατά τα άνω από τον Διοργανωτή και τα πρόσωπα, που κατά τα ανωτέρω εκτελούν για λογαριασμό του την επεξεργασία τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής.

Οι συμμετέχοντες, δια της αποδοχής των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση και ανεπιφύλακτα συναινούν αφενός για τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων για τους λόγους που προεκτέθηκαν συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ονόματός τους σε προωθητικό – επικοινωνιακό πρόγραμμα, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

 1. Με τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των ανωτέρω όρων συμμετοχής.
 2. Οι παρόντες όροι και κάθε ζήτημα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.